top of page

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de www.onsbad.be. U aanvaardt deze voorwaarden door uw toegang tot of gebruik van de website. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet bezoeken, noch gebruik maken van de informatie, gegevens of toepassingen op de website.

Onze gegevens


De website wordt beheerd door Ons Bad - Notre Bain BVBA, met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 12, 8880 Ledegem en met ondernemingsnummer BTW BE 0833.978.581.


U kan ons contacteren

 

  • Per brief op Nijverheidslaan 12, 8880 Ledegem

  • Per e-mail op info@onsbad.be

  • Via de aanvraagformulieren en contactpagina's op de website

1) Ons aanbod via de website


Via de website maken wij informatie over onze onderneming, producten en diensten beschikbaar. Via de aanvraagformulieren op de website kan u ons ook verzoeken om bepaalde publicaties of informatie (zoals een raming/ offerte aanvraag voor uw project) te bezorgen, desgevallend op basis van specifieke gegevens die u ons bezorgt. De informatie die wij via de website ter beschikking stellen en de publicaties die wij u op verzoek bezorgen, hebben als doel u te informeren over onze producten en diensten en u algemene informatie te bezorgen. Gelet op de algemene aard van de informatie kan die niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Een raming aanvraag wordt door ons opgesteld op basis van de door u bezorgde informatie. Voor wat betreft de informatie die u aan ons bezorgt, zijn wij niet in de mogelijkheid om de volledigheid of juistheid daarvan te verifiëren. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geldt enige informatie, publicaties of gegevens die wij u via de website ter beschikking stellen of op verzoek bezorgen, niet als een aanbod vanwege ons. Wij besteden zorg aan de inhoud van de informatie, publicaties en gegevens die wij u via de website ter beschikking stellen of op verzoek bezorgen (al dan niet na verwerking van uw informatie). Wij geven echter géén uitdrukkelijke noch impliciete garanties over de volledigheid, accuraatheid, actualiteit, of geschiktheid voor bepaalde doelen van dergelijke informatie, publicaties of gegevens. De website biedt u ook de mogelijkheid om een aanvraag tot dienstverlening aan ons te bezorgen. De algemene voorwaarden Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn van toepassing op dergelijke aanvragen.

2) Uw gebruik van de website en de informatie


De informatie, publicaties en gegevens die wij u via de website ter beschikking stellen of op verzoek bezorgen zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dergelijke informatie, publicaties en gegevens hebben niet de bedoeling om u aan te zetten tot het stellen van bepaalde handelingen of om bepaalde handelingen aan of af te raden, en kunnen in geen geval uw persoonlijk oordeel vervangen. U dient bij enig gebruik ervan dan ook steeds voort te gaan op uw eigen kennis, expertise en oordeel en desgevallend bijkomend professioneel advies in te winnen.

3) Beschikbaarheid van de website


Wij streven naar een optimale beschikbaarheid van de website, maar kunnen geen onderbroken toegang garanderen. Het is mogelijk dat wij, bijvoorbeeld wegens onderhoud van of wijzigingen aan de website of om welke reden dan ook, de toegang tot de website tijdelijk of langdurig dienen te onderbreken.

4) Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 

  • enige technische moeilijkheden die u ondervindt bij uw gebruik van de website, ongeacht de oorzaak ervan, zoals bijvoorbeeld bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, uw eigen soft- en hardware, browser of uw computersystemen;

  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover wij geen rechtstreekse controle hebben;

  • enige schade te wijten aan het verlaten van de website of ontstaan na het verlaten van de website, zelfs als de website verlaten zou worden via een op de website geplaatste hyperlink;

  • enige schade veroorzaakt door informatie, publicaties en gegevens die wij u via de website ter beschikking stellen of op verzoek bezorgen (al dan niet na geautomatiseerde verwerking van uw informatie), en/of enige schade die u of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit of handelingen te stellen naar aanleiding van, dergelijke informatie, publicaties en gegevens;

  • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van onze of uw computersystemen, programmatuur en programmeercode of software;

  • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de informatie die u ons bezorgt.

Niettegenstaande het voorgaande, wordt onze aansprakelijkheid door deze gebruiksvoorwaarden niet uitgesloten of beperkt (i) voor bedrog, opzet of zware fout door ons of onze aangestelde of lasthebbers; of (ii) in de mate dat dit niet toegelaten is door het toepasselijke recht.

5) Intellectuele eigendom


De inhoud van de website en de informatie die u via de website of op verzoek wordt aangeboden, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ons Bad - Notre Bain BVBA of rechthoudende derden. U mag dit materiaal in geen geval wijzigen, kopiëren, verspreiden, aanpassen of commercieel gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Mocht u van mening zijn dat het gebruik van bepaalde materialen een inbreuk vormt op uw (intellectuele) eigendomsrechten, vragen wij u ons te contacteren via de hierboven vermelde contactgegevens.

6) Hyperlinks


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ons Bad - Notre Bain BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7) Wijzigingen


Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden alsook de inhoud van de website (www.Ons Bad - Notre Bain BVBA.be) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 01/08/2022.

8) Bescherming van uw persoonsgegevens


Bij uw gebruik van de website en bij het gebruik van de aanvraagformulieren verzamelen wij uw persoonsgegevens. Meer informatie over ons gebruik van die gegevens vindt u in onze Privacyverklaring.

9) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens, in overeenstemming met het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot de website, de informatie op de website, uw gebruik van de website en informatie en/of deze voorwaarden, te beslechten, met uitzondering van, onder voorbehoud van in de mate dat toepasselijk dwingend recht bepaalt dat een andere rechtbank bevoegd is.

bottom of page