Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities


Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel, wordt in deze algemene voorwaarden als volgt bedoeld onder:


Ons Bad - Notre Bain BVBA: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ons Bad - Notre Bain BVBA gevestigd te nijverheidslaan 12, 8880 Ledegem, met BTW nr.: BE0833.978.581, tevens behelzende al diens dochterondernemingen en verkoper.


Wederpartij: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met Ons Bad - Notre Bain BVBA aangaat of aan wie Ons Bad - Notre Bain BVBA een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: ‘deze voorwaarden’) van toepassing zijn.


Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Ons Bad - Notre Bain BVBA en de wederpartij, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ons Bad - Notre Bain BVBA georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij zijnde consument om binnen de bedenktijd ad 14 (veertien) dagen af te zien van de overeenkomst op afstand. Dit recht is uitdrukkelijk niet van toepassing op andere overeenkomsten, dan wel voor wederpartijen niet zijnde consument.


Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken door Ons Bad - Notre Bain BVBA voor de wederpartij, die tussen Ons Bad - Notre Bain BVBA en de wederpartij tot stand komt op basis van een overeenkomst. 


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden


1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ons Bad - Notre Bain BVBA als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken. Ingeval van een huurovereenkomst met Ons Bad - Notre Bain BVBA is ook Annex I van deze voorwaarden van toepassing. Ingeval een annex van toepassing gezien de aard van de overeenkomst, prevaleert dezer inhoud.


2.    De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover deze afwijkende voorwaarden of bedingen door Ons Bad - Notre Bain BVBA uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en alsdan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.


3.    Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden (dienen te) worden betrokken. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens geschreven voor medewerkers van Ons Bad - Notre Bain BVBA


4.    Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Ons Bad - Notre Bain BVBA deze voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.


5.    Indien en voor zover enige van de bepalingen van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Ons Bad - Notre Bain BVBA in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.


6.    Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.


7.    De wederpartij met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Ons Bad - Notre Bain BVBA gesloten overeenkomsten.


Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst


1.    Iedere offerte, aanbieding en/of andere uiting door of vanwege Ons Bad - Notre Bain BVBA, hierna te noemen: ‘aanbod’, geschiedt volledig vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod vervalt indien de zaak en/of dienst waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden Ons Bad - Notre Bain BVBA niet.


2.    De beschrijving in een aanbod van Ons Bad - Notre Bain BVBA is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling hiervan door de wederpartij mogelijk te maken. Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken en/of diensten. Echter, zijn alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in een aanbod een indicatie en kunnen deze geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.


3.    Ons Bad - Notre Bain BVBA kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in door en/of namens haar weergegeven afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de zaken.


4.    Elk aanbod vatbaar voor een overeenkomst op afstand bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, eventuele verzendkosten, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden.


5.    Een overeenkomst komt tot stand nadat Ons Bad - Notre Bain BVBA de opdracht schriftelijk binnen 8 (acht) dagen heeft bevestigd, dan wel indien Ons Bad - Notre Bain BVBA binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de opdracht een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering. De in voorgaande zin opgenomen bepaling geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.


6.    Ingeval van een overeenkomst op afstand met een consument komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ons Bad - Notre Bain BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ons Bad - Notre Bain BVBA is bevestigd, kan de wederpartij zijnde consument de overeenkomst, uitdrukkelijk schriftelijk, ontbinden.


7.    Indien de wederpartij een aanbod aanvaardt, behoudt Ons Bad - Notre Bain BVBA het recht om het aanbod binnen 3(drie) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


8.    Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan is Ons Bad - Notre Bain BVBA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.


9.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Ons Bad - Notre Bain BVBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.


10.    Door Ons Bad - Notre Bain BVBA geaccepteerde opdrachten en/of overeenkomsten worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Ons Bad - Notre Bain BVBA gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.


11.    Indien het belang van de wederpartij onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering van diensten en/of zaken door Ons Bad - Notre Bain BVBA vereist, dan wel indien de wederpartij uitdrukkelijk onmiddellijke levering van diensten en/of zaken heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door Ons Bad - Notre Bain BVBA geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering van diensten en/of zaken aan de wederpartij is overgegaan.


Artikel 4 Aflevering


1.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering ‘af magazijn’ (‘ex works’): indien en zolang de af te leveren zaken zich bevinden in een magazijn en/of opslagplaats van Ons Bad - Notre Bain BVBA, zijn dezen voor rekening en risico van Ons Bad - Notre Bain BVBA Zodra de af te leveren zaken het magazijn en/of opslagplaats van Ons Bad - Notre Bain BVBA hebben verlaten, zijn dezen voor rekening en risico van de wederpartij en gelden de zaken als geleverd.


2.    De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.


3.    Ons Bad - Notre Bain BVBA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist. Tevens heeft Ons Bad - Notre Bain BVBA het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.


4.    Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Ons Bad - Notre Bain BVBA derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, alvorens sprake is van verzuim van Ons Bad - Notre Bain BVBA Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de wederpartij alle door Ons Bad - Notre Bain BVBA gevraagde informatie aan Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekt heeft.


5.    Voorts geldt een overeengekomen levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Ons Bad - Notre Bain BVBA, zodanig dat Ons Bad - Notre Bain BVBA in staat is om de levertijd aan te houden.


6.    Het is Ons Bad - Notre Bain BVBA toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Ons Bad - Notre Bain BVBA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


7.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ons Bad - Notre Bain BVBA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


8.    Ingeval de datum van feitelijke levering op verzoek en/of door toedoen van de wederpartij wordt uitgesteld, de wederpartij om deellevering verzoekt en/of goederen niet worden afgehaald door de wederpartij, dan gaat het risico van de goederen desondanks over op de wederpartij met ingang van het moment dat deze goederen in de administratie en/of opslagruimte van Ons Bad - Notre Bain BVBA als goederen van de wederpartij zijn geïdentificeerd. Ons Bad - Notre Bain BVBA is vanaf dit moment gerechtigd de goederen te factureren. Eventuele kosten voor extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij.


9.    Ons Bad - Notre Bain BVBA zal ingeval het een overeenkomst op afstand betreft bij de zaak of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, het bezoekadres van Ons Bad - Notre Bain BVBA voor klachten, de voorwaarden voor gebruik van het herroepingsrecht, de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.


Artikel 5 Transport en verzending


1.    Ongeacht of het transport van de zaken verzorgd wordt door Ons Bad - Notre Bain BVBA of door derden, blijft het risico geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2.    De wederpartij is gehouden Ons Bad - Notre Bain BVBA te allen tijde volledig te vrijwaren voor alle directe en indirecte schade in verband met het vervoer aan derden toegebracht, waarvoor Ons Bad - Notre Bain BVBA wordt aangesproken.


3.    Ingeval uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is dat aflevering geschiedt middels transport van Ons Bad - Notre Bain BVBA voor risico van Ons Bad - Notre Bain BVBA, in afwijking van artikel 4.1 en artikel 7.1 van deze voorwaarden: indien en zolang de af te leveren zaken zich bevinden in een magazijn en/of opslagplaats en/of transportmiddel van Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn de zaken voor rekening en risico van Ons Bad - Notre Bain BVBA Zodra de af te leveren zaken door Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn afgeleverd op de overeengekomen locatie van de wederpartij en de wederpartij en/of een gemachtigde c.q. afgevaardigde van wederpartij tekent voor goed ontvangst, zijn dezen voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij en gelden de zaken als geleverd.


4.    Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA, al dan niet in opdracht van de wederpartij, het transport van de goederen regelt, is Ons Bad - Notre Bain BVBA vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Ingeval Ons Bad - Notre Bain BVBA tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dit geen afbreuk aan het bepaalde in Artikel 4.1 en dient koper de goederen desgewenst aanvullend te verzekeren.


5.    Ingeval de wederpartij verzoekt om verzending van de goederen, geschiedt verzending te allen tijde voor eigen rekening en risico van de koper.


Artikel 6 Uitvoering


1.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.


2.    Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichtingen kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.


3.    Ons Bad - Notre Bain BVBA baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de wederpartij verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag Ons Bad - Notre Bain BVBA ervan uitgaan dat de door de wederpartij verstrekte informatie juist is.


4.    De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ons Bad - Notre Bain BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ons Bad - Notre Bain BVBA worden verstrekt.


5.    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn verstrekt, heeft Ons Bad - Notre Bain BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.


6.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door de wederpartij verstrekte gegevens c.q. informatie.


Artikel 7 Monsters, modellen en gegevens


1.    Als Ons Bad - Notre Bain BVBA een model, monster en/of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.


2.    Gegevens, in welke vorm dan ook, en catalogi door Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht door Ons Bad - Notre Bain BVBA worden gewijzigd en zijn derhalve niet bindend.


3.    Ons Bad - Notre Bain BVBA heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende zaken, slechts in bepaalde minimum-hoeveelheden worden geleverd.


4.    Modellen, monster, voorbeelden en dergelijke die door Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn verstrekt, blijven eigendom van Ons Bad - Notre Bain BVBA tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


5.    Modellen, monster, voorbeelden en dergelijke die door de wederpartij aan Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn verstrekt, blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wel bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8 Betaling


1.    Standaard wordt bij akkoord een 50% voorschot betaald binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het resterende bedrag dient 2 dagen voor levering betaald te worden, uitdrukkelijk zonder korting of verrekening, door overschrijving van het verschuldigde bedrag. Na het verstrijken van de, 7 (zeven) dagen of nader uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, betaaltermijn na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijke aan de wettelijke rente.


2.    In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.


3.    Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


4.    Ons Bad - Notre Bain BVBA kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5.    Alvorens Ons Bad - Notre Bain BVBA overgaat tot of voortgaat met de levering, is de wederpartij op uitdrukkelijk verzoek van de Ons Bad - Notre Bain BVBA verplicht een door Ons Bad - Notre Bain BVBA opgegeven bedrag bij wijze van borg en/of vooruitbetaling te voldoen of om voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichting. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen of vooruitbetaling te verrichten, wordt aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij.


6.    Alle klachten betreffende de factuur van Ons Bad - Notre Bain BVBA dienen uitdrukkelijk schriftelijk, binnen 48 (achtenveertig) uur na verzenddatum van deze, aan Ons Bad - Notre Bain BVBA kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de wederpartij geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur. Ingeval is overgegaan tot betaling door de wederpartij mag en kan Ons Bad - Notre Bain BVBA ervan uitgaan dat de wederpartij akkoord is met de inhoud van de factuur.


7.    De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door Ons Bad - Notre Bain BVBA gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de wederpartij, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.


8.    Ons Bad - Notre Bain BVBA heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, bescheiden en andere goederen van de wederpartij, tot aan het moment waarop de wederpartij al hetgeen hij aan Ons Bad - Notre Bain BVBA verschuldigd is heeft voldaan.


Artikel 9 Wijzigingen in de te leveren zaken en/of omstandigheden


1.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.


Mochten de omstandigheden waarvan de wederpartij en Ons Bad - Notre Bain BVBA op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zodanig wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van een van de partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.


1.    Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van de wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan de wederpartij in rekening worden gebracht.


2.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ons Bad - Notre Bain BVBA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en/of opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de bijvoorbeeld in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken en/of diensten.


3.    De koper is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Ons Bad - Notre Bain BVBA te melden. Goederen die afgeleverd zijn aan het bij Ons Bad - Notre Bain BVBA laatst bekende adres van de koper, worden geacht te zijn ontvangen.


Artikel 10 Annulering, retourzending en herroepingsrecht


1.    Indien de wederpartij een met Ons Bad - Notre Bain BVBA gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is de wederpartij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Ons Bad - Notre Bain BVBA gemaakte redelijke kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Ons Bad - Notre Bain BVBA op vergoeding door de wederpartij van de directe en/of indirecte schade die het gevolg is van de annulering.


2.    Opdrachten en/of overeenkomsten ten aanzien van gepersonaliseerde zaken en/of maatwerk kunnen niet worden geannuleerd nadat Ons Bad - Notre Bain BVBA een aanvang heeft gemaakt dan wel laten maken met de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst. De wederpartij is verplicht tot afname en nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen partijen in dat geval, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.


3.    Indien de wederpartij een met Ons Bad - Notre Bain BVBA gesloten overeenkomst annuleert en de annulering geschiedt binnen 2 (twee) weken vóór de overeengekomen datum van aflevering, dan is de wederpartij, in de plaats van het bepaalde in het vorige lid, het volledige factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Ons Bad - Notre Bain BVBA op vergoeding door de wederpartij van de directe en/of indirecte schade die het gevolg is van de annulering.


4.    Retourzendingen worden slechts geaccepteerd met uitdrukkelijk schriftelijke voorafgaande toestemming van Ons Bad - Notre Bain BVBA, waarbij in ieder geval het volgende niet in het geding dient te zijn:


A.    Door toedoen van de wederpartij beschadigde en/of gebruikte zaken;
B.    Zaken welke wegens redenen omtrent hygiëne niet teruggenomen kunnen worden, zoals tenminste kachels en kuipen, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA anders bepaald;
C.    Zaken anders verpakt dan in de onbeschadigde en door de wederpartij ongekenmerkte originele verpakking;
D.    Zaken anders dan met bekwame spoed retour gezonden, doch in ieder geval binnen 8 (acht) dagen na levering;
E.    Zaken welke tegen speciale voorwaarden en/of prijzen, zoals in ieder geval uitverkoop en/of aanbiedingsvoorwaarden, zijn geleverd;
F.    Gepersonaliseerde zaken en/of maatwerk naar bedrijf of persoon, welke tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties dan wel eisen, maten of voorwaarden van de wederpartij;
G.    Zaken waarvan diens aard zich tegen retourzending verzet. De wederpartij geeft bij aanvraag voor retourzending uitdrukkelijk te kennen dat geen van hetgeen bovengenoemd het geval is in de betreffende casus. De zaken genoemd onder Artikel 4 a t/m g kunnen uitdrukkelijk niet geretourneerd worden, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA, uitdrukkelijk schriftelijk, zonder dat hier enige verplichting toe is dan wel enig recht aan te ontlenen is, anders bepaald. De staat van de geretourneerde zaken bij aankomst op het door Ons Bad - Notre Bain BVBA opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Ons Bad - Notre Bain BVBA van de retourzending. Tevens bepaald Ons Bad - Notre Bain BVBA of retourzending leidt tot creditering of tot omruiling van de zaken tegen soortgelijke zaken.


5.    Eventuele verzendkosten van de retourzendingen het risico van de retourzending komen voor rekening van de wederpartij, ook in geval van hetgeen bepaald in lid 6 van dit artikel.


6.    In afwijking van hetgeen bepaald onder Artikel 11.3 van deze voorwaarden heeft de wederpartij zijnde consument na sluiten van een overeenkomst op afstand een termijn van 14 (veertien) dagen, na ontvangst van de zaken, om zonder opgave van redenen tot herroeping over te gaan. Ingeval van levering van diensten gaat de termijn in vanaf de dag van sluiten van de overeenkomst. Artikel 10.4.a., b., c., e., f. en g. van deze voorwaarden zijn ook hier uitdrukkelijk van toepassing. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 (veertien) dagen, na ontvangst van de zaak kenbaar te maken aan Ons Bad - Notre Bain BVBA Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels het modelformulier. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij de zaak binnen 14 (veertien) dagen retour te sturen. De bewijslast voor verzending rust op de wederpartij. Ons Bad - Notre Bain BVBA biedt op haar website een modelformulier voor herroeping van overeenkomsten gesloten via de webshop van Ons Bad - Notre Bain BVBA aan.


7.    Indien de wederpartij zijnde consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, een bedrag betaald heeft, zal Ons Bad - Notre Bain BVBA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds terugontvangen is door Ons Bad - Notre Bain BVBA en/of er sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst


1.    Alle vorderingen van Ons Bad - Notre Bain BVBA op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien:


a.    Na het sluiten van de overeenkomst aan Ons Bad - Notre Bain BVBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;


b.    Ons Bad - Notre Bain BVBA de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;


c.    Door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer kan worden gevergd dat de betreffende partij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
d.    De wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt en/of anderszins diens verplichtingen niet nakomt.


In de genoemde gevallen is Ons Bad - Notre Bain BVBA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.


1.    Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Ons Bad - Notre Bain BVBA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ons Bad - Notre Bain BVBA bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


2.    In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven, ten laste van de wederpartij, staat het Ons Bad - Notre Bain BVBA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Ons Bad - Notre Bain BVBA op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud


1.    De door Ons Bad - Notre Bain BVBA geleverde zaken blijven het eigendom van Ons Bad - Notre Bain BVBA totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Ons Bad - Notre Bain BVBA gesloten overeenkomsten is nagekomen:


•    De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
•    Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van deze overeenkomst(en).


2.    De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA anders bepaalt.


3.    Door Ons Bad - Notre Bain BVBA afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.


4.    De door wederpartij gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Ons Bad - Notre Bain BVBA


5.    Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Ons Bad - Notre Bain BVBA zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Ons Bad - Notre Bain BVBA uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Ons Bad - Notre Bain BVBA geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Ons Bad - Notre Bain BVBA haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.


6.    Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Ons Bad - Notre Bain BVBA gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.


7.    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Ons Bad - Notre Bain BVBA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.


8.    De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Ons Bad - Notre Bain BVBA


•    De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
•    Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Ons Bad - Notre Bain BVBA op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
•    De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Ons Bad - Notre Bain BVBA geleverde zaken te verpanden aan Ons Bad - Notre Bain BVBA op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
•    De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Ons Bad - Notre Bain BVBA;
•    Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Ons Bad - Notre Bain BVBA ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.


Artikel 13 Gebreken en recht van reclame


1.    De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:


o    Of de juiste zaken zijn geleverd;
o    Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
o    Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
o    Of er beschadigingen aan de goederen zijn.


2.    Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 48 (achtenveertig) uur na aflevering, uitdrukkelijk schriftelijk, gelieve per e-mailbericht, aan Ons Bad - Notre Bain BVBA te melden. De bewijslast van tijdige melding ligt geheel bij de Wederpartij. Ingeval het zaken als sauna’s, hottubs, Jacuzzi’s, bubbelbaden en dergelijke zaken betreft, is Ons Bad - Notre Bain BVBA gerechtigd om ten tijde van aflevering om controle van zichtbare gebreken en een akkoord te verzoeken.


3.    Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 5 (vijf) werkdagen na ontdekking respectievelijk het moment waarop het gebrek/de gebreken redelijkerwijs ontdekt had/hadden kunnen worden, doch in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na aflevering van het geleverd, uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan Ons Bad - Notre Bain BVBA


4.    Indien van een gebrek later dan binnen de in dit artikel gestelde termijnen melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.


5.    Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de wederpartij. Geringe en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleur, maat etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval, weersinvloeden en/of als redelijke bijkomstigheid van handwerk.


6.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door Ons Bad - Notre Bain BVBA is bij al het maatwerk sprake van handwerk en zijn alle logo’s en/of aangebrachte afbeeldingen c.q. tekens door handwerk aangebracht.


7.    Bij bewerking van de goederen op verzoek van de wederpartij, in ieder geval bedrukking en/of handwerk dient redelijkerwijs een eigen risico inzake fout in acht te worden genomen. De wederpartij aanvaart voornoemd risico uitdrukkelijk door het geven van de opdracht aan Ons Bad - Notre Bain BVBA


8.    Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA reclames erkent, heeft Ons Bad - Notre Bain BVBA, met uitsluiting van alle recht van de wederpartij op schadevergoeding, het recht om, hetzij de zaken terug te nemen en van (verdere) levering af te zien tegen terugbetaling van de koopprijs, hetzij te verlangen dat de wederpartij de zaken tegen een aangepaste reductie op de koopprijs behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herleveren te laten volgen en /of kosteloos reparatie aan te bieden. In geval herlevering plaats dient te vinden buiten Nederland, komen de extra kosten van de herlevering voor rekening van de wederpartij.


9.    Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan zoals overeengekomen. Zaken kunnen slechts na voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan Ons Bad - Notre Bain BVBA worden geretourneerd. Artikel 11.4 en artikel 11.5 van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij retourzendingen.


10.    Reparaties aan zaken in het eigendom van Ons Bad - Notre Bain BVBA mogen alleen door Ons Bad - Notre Bain BVBA of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden. Bij noodzaak van reparatie dient de zaak te worden teruggebracht naar de locatie van Ons Bad - Notre Bain BVBA Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Ons Bad - Notre Bain BVBA (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.


11.    Hetgeen bepaald in lid 6 geldt tevens ingeval noodzaak bestaat tot reparatie van een gekochte en/of geleverde zaak door Ons Bad - Notre Bain BVBA Geen garantie en/of reclames zijn mogelijk nadat een derde dan wel de wederpartij reparaties heeft getroffen/getracht. Bij noodzaak van reparatie dient de zaak te worden teruggebracht naar de locatie van Ons Bad - Notre Bain BVBA en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een vervangingsexemplaar, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.


12.    Bij uitsluiting van door de wederpartij aantoonbare spoed van reparatie is Ons Bad - Notre Bain BVBA gerechtigd om een servicemoment in te plannen volgens de agenda van de door Ons Bad - Notre Bain BVBA ingeschakelde reparateur.


Artikel 14 Garantie

1.    De door Ons Bad - Notre Bain BVBA te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Ons Bad - Notre Bain BVBA kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.


1.    De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 (één) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.


2.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.


3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en/of onkundige installatie daarvan, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ons Bad - Notre Bain BVBA, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ons Bad - Notre Bain BVBA geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen et cetera.


4.    Specifieke voorbeelden ten aanzien van het vorige lid zijn in ieder geval; schoonmaken van kachels met chloor(producten), kachels installeren zonder voldoende circulatiemogelijkheden, op eigen initiatief gaten dan wel openingen maken in de geleverde zaken en het plaatsen van een zaak onvolledig en/of op een plek waarvan hij/zij weet en/of zou moeten weten dat deze daarvoor niet geschikt is. Het doen van handelingen zoals in ieder geval, doch niet uitsluitend voornoemde handelingen, geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de wederpartij.


5.    De garantie is voor particulier gebruik 2 jaar. Dit betreft enkel privé en eigen gebruik. Voor professioneel gebruik is de garantie 6 maanden. Dit betreft wellnesscentra, bed en breakfast, hotels, campings en overige.


Artikel 15 Prijzen


1.    De door Ons Bad - Notre Bain BVBA opgegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor verpakking, invoerrechten, accijnzen en belastingen, doch exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders uit de schriftelijke offerte blijkt.


2.    Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten en/of ten aanzien van bepaalde zaken vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Ons Bad - Notre Bain BVBA de wederpartij voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.


Artikel 16 Prijsverhoging


1.    Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Ons Bad - Notre Bain BVBA niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in verband met kostprijsverhogende elementen die zich voordoen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst. De wederpartij is verplicht de aldus verhoogde prijs in de plaats van de oorspronkelijk overeengekomen prijs te betalen. Voornoemde tenzij een uitzondering uit dit artikel en/of de wet van toepassing is.


2.    In geval de wederpartij een consument betreft, is Ons Bad - Notre Bain BVBA na totstandkoming van de overeenkomst gedurende 3 (drie) maanden gerechtigd de prijs te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst in dit geval te ontbinden binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de verhoging door Ons Bad - Notre Bain BVBA Voornoemde dient uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren. Na 3 (drie) maanden na totstandkoming van de overeenkomst is Ons Bad - Notre Bain BVBA gerechtigd tot redelijke verhoging van de overeengekomen prijs indien zich hiervan reden voor doet.


3.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is te allen tijde gerechtigd om wettelijke prijsverhoging, zoals in ieder geval btw, tevens na totstandkoming van de overeenkomst, door te berekenen.


Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring


1.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Ons Bad - Notre Bain BVBA gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ons Bad - Notre Bain BVBA


2.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij, voor kosten, schaden en interesten, welke voor Ons Bad - Notre Bain BVBA of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in dienst van Ons Bad - Notre Bain BVBA of door Ons Bad - Notre Bain BVBA ingeschakelde derden of van zaken al dan niet onder opzicht van Ons Bad - Notre Bain BVBA of van door Ons Bad - Notre Bain BVBA geleverde zaken.


3.    De wederpartij is gehouden Ons Bad - Notre Bain BVBA te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Ons Bad - Notre Bain BVBA door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart de wederpartij Ons Bad - Notre Bain BVBA uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door de wederpartij aan Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


4.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de wederpartij, verband houdende met (niet tijdige) leveringen door Ons Bad - Notre Bain BVBA


5.    De aansprakelijkheid van Ons Bad - Notre Bain BVBA is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van Ons Bad - Notre Bain BVBA in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Ons Bad - Notre Bain BVBA niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Ons Bad - Notre Bain BVBA beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


6.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is niet aansprakelijk in geval van overmacht.


7.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgen van gebruik, plaatsing en/of hebben van een zaak van Ons Bad - Notre Bain BVBA op festival-en feestterrein dan wel ten tijde van verhuur ten doelen van een festival, feest en dergelijke. Inhoudende dat Ons Bad - Notre Bain BVBA niet alleen gevrijwaard wordt van alle schades aan derde, deze vrijwaring tevens geldt ten aanzien van terreinen en andere zaken.


8.    Indien de wederpartij aan Ons Bad - Notre Bain BVBA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de wederpartij dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door de wederpartij worden vergoed.


Artikel 18 Overmacht


1.    Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ons Bad - Notre Bain BVBA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Ons Bad - Notre Bain BVBA, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Ons Bad - Notre Bain BVBA; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ons Bad - Notre Bain BVBA afhankelijk is; algemene vervoersproblemen; maatregelen van enige overheidsinstantie; ziekte; brand; aardbevingen; diefstal; bedrijfs- of energiestoringen; overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.


2.    Ons Bad - Notre Bain BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ons Bad - Notre Bain BVBA haar verbintenis had moeten nakomen.


3.    Tijdens de periode van overmacht heeft Ons Bad - Notre Bain BVBA het recht de leverings- en andere verplichtingen van Ons Bad - Notre Bain BVBA op te schorten tot het moment dat de overmacht opleverende omstandigheid zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


4.    Indien Ons Bad - Notre Bain BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


5.    Overmacht, als hiervoor bedoeld, van leveranciers van Ons Bad - Notre Bain BVBA, geldt als overmacht van Ons Bad - Notre Bain BVBA


Artikel 19 Geheimhouding en vertrouwelijkheid


1.    Zowel Ons Bad - Notre Bain BVBA als de wederpartij staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.


2.    De wederpartij zal de inhoud van rapporten, adviezen, e-mailberichten en/of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Ons Bad - Notre Bain BVBA, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij Ons Bad - Notre Bain BVBA daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.


3.    Partijen zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 20 Intellectueel en industrieel eigendom


1.    Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, hieronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, auteursrecht, octrooi, merkenrecht en rechten gerelateerd aan handelsnamen begrepen, met betrekking tot de door Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en/of ontwerpen berusten bij Ons Bad - Notre Bain BVBA of haar licentiegevers. Ons Bad - Notre Bain BVBA zal te allen tijde als de rechthebbende op alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom daarvan, ook indien deze rechten zijn ontstaan in het kader van de overeenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Ons Bad - Notre Bain BVBA of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.


2.    Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit materiaal van Ons Bad - Notre Bain BVBA te verwijderen en/of te wijzigen.


3.    Nabootsing van door Ons Bad - Notre Bain BVBA verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen.


4.    Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van dit artikel, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt de wederpartij zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Ons Bad - Notre Bain BVBA gebonden zijn.


5.    Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij, respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij, jegens Ons Bad - Notre Bain BVBA een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5.000,00 per geval.


Artikel 21 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht


1.    De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Ons Bad - Notre Bain BVBA en de wederpartij, waarin niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, kennis te nemen. Ons Bad - Notre Bain BVBA blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.


2.    Op elke overeenkomst tussen Ons Bad - Notre Bain BVBA en de wederpartij, alsmede daaruit mogelijk voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


Artikel 22 Solidariteit


Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.


Artikel 23 Uitdrukkelijk ontbindend beding


Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.


Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Ons Bad - Notre Bain BVBA zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één  enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

 

Artikel 24 Milieu


Ons Bad - Notre Bain BVBA kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en milieutaken op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. Ons Bad - Notre Bain BVBA heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant. 

De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze wettelijke milieubijdragen.


Artikel 25 Exclusieve bevoegdheid – Toepasselijk recht


Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Kortrijk. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.
Ieder geschil tussen de klant en Ons Bad - Notre Bain BVBA wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


Artikel 26 Slotbepalingen


1.    Ons Bad - Notre Bain BVBA is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2.    Ons Bad - Notre Bain BVBA zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. Echter, ingeval de wederpartij een consument betreft, heeft hij/zij bij een ingrijpende wijziging het recht tot ontbinding van de overeenkomst.
3.    De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4.    Alle rechtsvorderingen jegens Ons Bad - Notre Bain BVBA, schadevergoedings-aanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.
5.    Versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Ons Bad - Notre Bain BVBA.